Privacy verklaring (AVG)

Philotrain, hoofdvestiging De Hare 22, 8375 GD  Oldemarkt, nevenvestiging Gabriël Metsustraat 10, 7312 PS  Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.philotrain.nl
Gabriël Metsustraat 10
7312 PS  Apeldoorn
Telefoon +31-6-22993404


Persoonsgegevens die wij verwerken
Philotrain verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • BTW indentificatienummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@philotrain.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Philotrain verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of bulletin
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Philotrain verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Philotrain neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Philotrain) tussen zit.
Philotrain gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 1. Een in eigen beheer vervaardigd software systeem voor het beheren van klantgegevens, voorraadgegevens en factuurgegevens. Deze software met bijbehorende database draait op een stand-alone computer in eigen huis, zonder verbinding met externe servers.
 2. Microsoft Outlook Professional voor het beheren van e-mail adressen van actueel kopende klanten om deze klanten op de hoogte te kunnen houden van de vorderingen van lopende projecten waarop zij hebben ingeschreven. Philotrain installeert regelmatig de actuele software updates.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Philotrain bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

Personalia, adres, telefoon, e-mail, bankrekeningnummer  >> zolang noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening.
Na beëindiging van de zakelijke relatie  >> 7 jaar (wettelijke bewaartermijn i.v.m. Belastingdienst)                        

Delen van persoonsgegevens met derden
Philotrain verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Philotrain gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Philotrain verzamelt geen persoonlijke gegevens op haar webstite https://www.philotrain.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Philotrain en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@philotrain.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten
Philotrain wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Philotrain neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@philotrain.nl. Philotrain heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 1. Op onze computers gebruiken wij actuele beveiligingssoftware, een virusscanner en firewall van van Norton 360 (Symantec). Philotrain installeert regelmatig de actuele software updates en virus defenities.
 2. Wij maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 3. Op onze website https://www.philotrain.nl maken wij als beveiliging gebruik van een SSL certificaat. SSL staat letterlijk voor Secure Sockets Layer wat betekent dat er een beveiligde laag geplaatst wordt tussen een server en een internet browser waardoor de gegevens beveiligd worden.
  SSL certificaten maken gebruik van het https-protocol van de browser, wat de beveiligde verbinding tot stand brengt. Daardoor is de website ook alleen via https:// te bereiken op het internet.
  U kunt de beveiliging met een SSL certificaat herkennen aan het feit dat de URL van de website begint met HTTPS://. U kunt dit controleren in de adresbalk van de internetbrowser die je gebruikt. Wanneer er een SSL certificaat actief is wordt er een slotje getoond in de adresbalk van uw internetbrowser.
 4. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens.
© 2020 Philotrain
Handcrafted Fine Scale Brass Models